Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše STANOVY

                                               S T A N O V Y

                                           občanského sdružení

                                   Křesťanské společenství „Živá voda“

 

                                                 Článek 1.

                                                Název a sídlo

Název: Křesťanské společenství „Živá voda“ /dále jenom „sdružení“/

Sídlo: Houbalova 2089/7, 628 00 Brno

Právní forma: Občanské sdružení dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů s vlastní právní subjektivitou

                                                      Článek 2.

                                                  Statut sdružení

1. Sdružení je dobrovolné a nezávislé.

2. Sdružení je nestátní, neziskový subjekt, který nesleduje vlastní hospodářské cíle. Sdružení je právnickou osobou.

                                                       Článek 3.

                                              Cíl činnosti sdružení

1. Hlavním cílem sdružení je především: - sdružování občanů - vést občany k životu založenému na křesťanských základech - pomáhat občanům v nouzi

2. Vedlejší činnosti sdružení je

- pořádání akcí a setkaní podle potřeby

- osvětová činnost

- poradenská činnost v sociálních a náboženských otázkách.

3. Sdružení spolupracuje s církvemi a také s jinými sobě blízkými organizacemi v České republice a s organizacemi, které podobným způsobem působí v zahraničí.

4.Sdružení má i misijní poslání a proto pořádá evangelizace a semináře i pro širší veřejnost, ať už samostatně nebo ve spolupráci s jinými organizacemi.

 

                                                           Článek 4.

                                                    Členství ve sdružení

1. Členem sdružení se může stát každý znovuzrozený křesťan bez rozdílu věku a rasy, který o to požádal a byl přijat radou sdružení. Pokud byl uchazeč o členství vyloučen z jiného sdružení, má rada sdružení právo informovat se na důvody jeho vyloučení. Administrativní údaje o členech sdružení budou shromažďovány jenom v nejnutnějším měřítku a v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

2. Členství ve sdružení je ukončeno:

- písemným nebo ústním oznámením člena o výstupu s udáním důvodu.

- vyloučením z kázeňských důvodů, o němž, po vyčerpání všech biblických postupů a pokusů o nápravu, rozhodne valná hromada. Ukončení bude vyloučenému oznámeno písemně, nebo ústně s udáním důvodů do 15-ti dnů po rozhodnutí valné hromady.

 Ukončením členství nevzniká nárok na vrácení jakýchkoliv příspěvků či darů, věnovaných sdružení během členství.

 

                                                                 Článek 5.

                                          Práva a povinnosti členů sdružení

práva:

- členové sdružení mají právo účastnit se všech akcí

- dále mají právo na nepřetržitou i materiální pomoc

- aktivně se podílet na činnostech sdružení

- obracet se na sdružení s návrhy, podněty a stížnostmi

- volit orgány sdružení

- být volen do orgánů sdružení povinnosti:

- být dobrým členem sdružení

- reprezentovat sdružení navenek

- podle možností finančně podporovat činnost sdružení

- dodržovat stanovy sdružení

- svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

- nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení

 

                                                       Článek 6.

                                                   Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

Valná hromada

Rada sdružení

Předseda/pastor/ Místopředseda /vedoucí/

Tajemník

 

1. Valná hromada Je nejvyšším orgánem sdružení.

Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Valnou hromadu svolává rada, když o to požádá nejméně třetina členů sdružení. Valná hromada se může obracet na radu s podněty a návrhy, k nímž je rada se povinna vyjádřit. Navrhuje změnu stanov sdružení, pokud k tomu dá souhlas rada sdružení. Schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření. Navrhuje členy rady sdružení (předsedu, místopředsedu,tajemníka). Rozhoduje o zrušení členství, pokud k tomu dá souhlas rada sdružení. Rozhoduje o zrušení sdružení, pokud k tomu dá souhlas rada sdružení. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, pokud pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

2. Rada sdružení

Je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení v období mezi zasedáním valné hromady. Za svou činnost odpovídá valné hromadě. Členství v radě sdružení vzniká návrhem valné hromady na základě návrhu některého ze členů a schválením rady sdružení.Rada sdružení má nejméně tři členy. Předseda ,místopředseda, tajemník jsou členy rady sdružení. Radu sdružení svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Koordinuje činnost sdružení. Svolává valnou hromadu. Rozhoduje o přijetí člena sdružení. Předseda a místopředseda rady sdružení zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem, a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu sdružení připojí podpis předseda nebo místopředseda samostatně. Je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

3. Předseda (pastor): Je statutárním orgánem sdružení. Předseda předsedá a řídí zasedání valné hromady a rady sdružení. Činí za sdružení právní kroky, zastupuje sdružení navenek , jedná jeho jménem. Předsedu volí rada sdružení. Může být v pracovním poměru ke sdružení, nebo jinak finančně podporován. Jedná navenek vůči třetím osobám tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu sdružení připojí podpis.

4. Místopředseda (vedoucí): Je volen radou sdružení. Je oprávněn kdykoliv zastoupit předsedu v celé šíři jeho oprávnění.

5. Tajemník

Je volen radou sdružení. Je členem rady. Vede účetnictví a administrativní agendu sdružení.

6. Předsedu, místopředsedu a tajemníka jmenuje přípravný výbor na své 1.ustanovující schůzi, konané do 14-ti dnů od data registrace.Tímto krokem přípravný výbor zaniká.

 

                                                               Článek 7.

                                                       Zásady hospodaření

Sdružení vede účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy. Sdružení hospodaří s finančními prostředky získanými zejména ve formě členských příspěvků svých členů, z dobrovolných darů, grantů. Pracovník pověřený správou financí/tajemník/zapisuje všechny příjmy, které vykazuje ke kontrole,každý měsíc radě sdružení. rada sdružení podléhá kontrole valné hromady, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky. O hospodaření rozhoduje valná hromada Pro disponování s účtem je pověřena rada sdružení.

 

                                                         Článek 8.

                                                      Zánik sdružení

Společenství zaniká:

- dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady

- rozhodnutím Ministerstva vnitra Valná hromada rozhodne o způsobu majetkového vypořádání, a také o dalším nakládání s jeho majetkem

 

                                                           Článek 9.

                                                  Závěrečná ustanovení

1.Stanovy jsou závazné pro všechny členy i orgány sdružení

2.Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra.

 

V Brně dne 06.8.2012